Voor 15:00u besteld, morgen geleverd
Gratis geleverd vanaf €125,-
5 jaar garantie op Panasonic onderdelen

Algemene Voorwaarden


Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling NVKL: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabricaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.


AFDELING I. Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten zoals montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen deze ondernemer die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst.
 2. Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.
 3. Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming van werk, inspectie of onderhoud.
 4. Reparatie: het herstel van een zaak.
 5. Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/ of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifieke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste.

Artikel 3: Aanbieding

 1. Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is.
 2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.
 3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 4. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van leverancier bindend.
 5. De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd.
 6. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
 7. Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst van leverancier aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijven de intellectuele eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan leverancier verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten.
 8. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke leverancier verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Prijzen

 1. De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn” volgens In co terms geldend op het moment van het uitbrengen van de offerte c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van afnemer.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.
 2. De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
 3. • 40 % bij opdracht;
 4. • 50 % bij aflevering;
 5. • en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering.
 6. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.
 7. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.
 8. Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
 9. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
 4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.
 5. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling NVKL: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015. ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS-, INSTALLATIE-, REPARATIE- EN ONDERHOUDS VOORWAARDEN zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 6. Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
 7. Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen is nagekomen, kan afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste passende termijn stellen voor de nakoming door de leverancier van deze verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening en risico van de leverancier, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is leverancier door vergoeding van de afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd: a) heeft de afnemer recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het afnemer in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan leverancier de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van leverancier, alsmede behoudens het bepaalde in art. 13.6 en in lid 1 en 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) leverancier, uitgesloten.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 5. Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
 6. Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan leverancier de schade te vergoeden, die hij ten gevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.
 7. Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
 8. Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

Artikel 10: Ontbinding

 1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties) surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
 2. Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.
 3. In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft leverancier in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
 4. In geval van opschorting, is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat leverancier in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van afnemer. Bij opschorting of ontbinding heeft leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 11: Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen zowel door leverancier als door afnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Koude en Klimaat, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl)
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien afnemer zijn klacht eerst bij leverancier heeft ingediend. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 3. Wanneer afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is leverancier aan deze keuze gebonden. Indien leverancier een geschil aanhangig wil maken, moet hij afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Leverancier is bij uitblijven van instemming van afnemer binnen voornoemde vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 6. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Algemeen

Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

AFDELING II. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande leveringen in het kader van koopovereenkomsten

Artikel 13: Levering en levertijden

 1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 2. • de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
 3. • de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 4. • de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst;
 5. • de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 6. Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
 7. Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
 8. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.
 9. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 10. Overschrijding van de levertijd geeft leverancier geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van leverancier meer dan 16 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan leverancier ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Risico in verband met levering

 1. Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van leverancier. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer.
 2. De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.
 3. De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier, zijn.

Artikel 15: Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
 3. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 13.4 bij leverancier te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van leverancier tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie van leverancier uitsluiten.
 4. Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan leverancier direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
 6. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
 7. Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
 8. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden.
 9. Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van leverancier, garantie wordt gegeven.
 10. Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen - in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn - de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl - ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn - leverancier de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
 11. Het beweerdelijk niet-nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
 12. De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

AFDELING III. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande montage en installatie

Artikel 16: Levering en levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 2. a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 3. b. de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 4. c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 5. d. de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 6. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 7. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
 8. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 9. Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van leverancier ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 10. De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of de belangrijkste onderdelen daarvan - een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier - bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
 11. Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer.
 12. Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).

Artikel 17: Keuring en beproeving

 1. Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.
 2. Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.
 3. De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.
 4. De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 18: Montage en installatie

 1. Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
 3. a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;
 4. b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn;
 5. c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 6. d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
 7. e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 8. f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan;
 9. g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 10. h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 11. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

Artikel 19: Garantie

 1. Terzake van door leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreff ende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
 3. De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:
 4. • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier meegedeeld;
 5. • de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
 6. • door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
 7. • afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
 8. • de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn niet opgevolgd.
 9. De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek worden geretourneerd.
 10. Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

AFDELING IV. Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud & service aan installaties

Artikel 20: Definities

In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.
 2. Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).
 3. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

Artikel 21: Preventief Onderhoud

 1. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
 2. Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
 3. Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).
 4. Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

Artikel 22: De Verordening

De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controle overeenkomstig voornoemde Besluiten uit te voeren.

Artikel 23: Koudemiddelen

Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de betreffende installatie gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

Artikel 24: Correctief onderhoud

 1. Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.
 2. In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25: Vrije toegang

 1. De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
 2. De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 26: Uitsluitingen

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:

a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.

b. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).

c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.

d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.

e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.

f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.

g. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf.

h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie - ter beoordeling van leverancier - of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

Artikel 27: Betaling en nakoming

 1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
 2. Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.
 3. In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.
 4. Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling.

Artikel 28: Garantie

Terzake van door leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ONDERNEMINGEN OP HET GEBIED VAN KOUDETECHNIEK EN LUCHTBEHANDELING Boerhaavelaan 40, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer, T 088 - 40 08 490 F 088 - 40 08 401, E info@nvkl.nl www.nvkl.nl ABN Amro Den Haag, nr NL44ABNA0516231537 t.n.v. NVKL, BTWnr NL004760025B01, KvK-nr 40341595


Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: